Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6) 2008’den günümüze YGM’lerle ilgili mevzuat sıklıkla değişse de YGM Sistemi’nin dayanağı öncelikle 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliği ile 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’dir.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Kanun Müsteşarlık’a gümrük mevzuatının doğru uygulanabilmesi için gerekli gördüğü bütün önlemleri alma yetkisi vermiştir, dolayısıyla Müsteşarlık gerekli görülen birtakım gümrük işlemlerinin belirlenecek şartlara sahip gümrük müşavirleri tarafından yürütülmesi hususlarında yetkili kılınmıştır (Gümrük Kanunu, 10. madde).

Gümrük müşavirleri Kanun tarafından her türlü gümrük işlemini yerine getirmekle görevlendirilmiş kişilerdir (Gümrük Kanunu, 226. madde). Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ise klasik gümrük müşavirliğinden farklı olarak Müsteşarlıkça belirlenen birtakım tespit işlemlerini yerine getiren belli birtakım şartları taşıyan ve yetki verilmiş olan gümrük müşavirleri şeklinde tanımlanarak ayrı bir niteliğe sahiptir (Gümrük Yönetmeliği, 574. madde).

6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği, 11/1-(a) bendi:

1) AN1 kodlu raporlar, antrepoların açılması için hazırlanan başvuru dosyalarına yapılan ön incelemeler için,

2) AN2 kodlu raporlar, antrepolarda yapılacak genişletme veya daraltma işlemleriyle ilgili başvuru dosyalarına yapılan ön incelemeler için,

3) AN3 kodlu raporlar, antrepolardaki tadilatlarla alakalı başvuru dosyalarına yapılan ön incelemeler için,

4) AN4 kodlu raporlar, antrepolarda adres değişikliği yapılmasıyla alakalı başvuru dosyalarına yapılan ön incelemeler için hazırlanan raporlardır.

5) AN5 kodlu raporlar ise antrepoların bir başka firmaya devriyle alakalı olarak hazırlanan raporlardır.

6) AN6 kodlu raporlar, özel antrepolara yapılacak eşya girişlerinin ve eşya çıkışlarının tespitini,

7) AN7 kodlu raporlar, genel antrepolarda ve özel antrepolarda var olan stok kayıtlarının altışar aylık dönemler halinde, yılda iki defa yapılması gereken tespiti,

8) AN8 kodlu raporlar, genel antrepolarda yapılacak eşya girişlerinin ve eşya çıkışlarının tespitini,

9) AN9 kodlu tespit raporu, antrepo rejimi altındaki eşyaya elleçleme yapılmasıyla ilgili tespiti kapsar.

Diğer YGM tespit işlemleri ise aşağıdaki kodlarlar la sıralanmıştır, ilgili kodlar YGM Yetki Numarası ile birlikte sözleşme numaralarında belirtilmektedir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, 23.12.2016/21182294 tarih-no.lu 2016/21 sayılı Genelge):

10) GC1 kodlu raporlar, kısmi muafiyet veya tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen eşyaya verilecek süre uzatımı raporlarını,

11) GC2 kodlu raporlar, ithalat vergilerinden muaf ve geçici olarak ithal edilen özel nitelikli belli eşyaların kullanılması sonucunda ortaya çıkan ürünlerin tamamının ya da önceden belirlenmiş olan miktarlarının ihraç edildiğine dair tespiti,

12) DR1 kodlu raporlar, dahilde işleme izni verilen eşyaya verilecek süre uzatımı raporlarını ifade eder.

13) OK1 kodlu raporlar, Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurularına ilişkin dosyaların ön incelemesinin yapılmasıdır.

14) SK1 kodlu raporlar, ihracatın yapılmasının ardından geriye dönük olarak sonradan kontrol yapılması talep edilen EUR.MED, EUR.1 ve A.TR Dolaşım Belgelerinin, Fatura Beyanlarının ve EUR.MED Fatura Beyanlarının doğruluklarının ve mevzuata uygun olduğunun tespitini,

15) GK1 kodlu raporlar, gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesine yapılacak ibra işleminin raporlarını,

16) INF4 kodlu raporlar, tedarikçi beyanı çerçevesinde INF4 Bilgi Formu düzenlenecek ihracata konu eşyanın menşeinin tespitini,

17) NK1 kodlu raporlar, nihai kullanım konusu eşyanın amacına uygun kullanıldığının veya kullanılmadığının tespitini ifade eder.

18) AT1 kodlu raporlar, ithal edilip kullanıldıktan sonra ihracatının yapılması istenen ve A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmek istenen eşyayla alakalı birtakım belgelerin mevzuatta geçen saklanma sürelerinin geçmesi sebebiyle, eşyanın serbest dolaşımda olduğunu gösteren diğer birtakım belgeler esas alınarak yapılacak olan tespiti,

19) AT2 kodlu raporlar, A.TR Dolaşım Belgelerinin dönemsel olarak kontrol edilerek mevzuata uygun olduğunun tespitini,

20) EU1 kodlu raporlar, EUR.MED ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin, EUR.MED Fatura Beyanlarının ve Fatura Beyanlarının dönemsel olarak kontrol edilerek mevzuata uygun olduğunun tespitini,

21) EU2 kodlu raporlar, tercihli olarak ifade edilen ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurularına konu edilen eşyanın menşe kurallarına uygun olduğunun tespitini,

22) ZD1 kodlu raporlar, yükümlülerin tecil ve taksitlendirme talebinde bulunması neticesinde yapılacak olan "çok zor durum" tespitini,

23) BD1 kodlu raporlar, gümrük beyannamelerinde yapılması talep edilen düzeltmelere ilişkin tespiti,

24) PD1 kodlu raporlar, gümrük yükümlülüğünün sona ermesinin ardından belirlenmiş kurumlar tarafından yapılmış kontrollerin sonuçlarına göre eşyanın üzerindeki gümrük gözetiminin sonlandırılmasıyla ilgili tespiti,

25) TK1 kodlu raporlar, gümrük beyannamelerinde ödeme şeklinin takas olarak beyan edilmesi sonucun da KKDF muafiyetinin uygulanmasıyla ilgili tespiti ifade eder